Program „Czyste Powietrze” – co można sfinansować?

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej budynków oraz redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Program ten zapewnia różne formy wsparcia finansowego dla właścicieli domów i mieszkań w Polsce chcących poprawić efektywność energetyczną swoich nieruchomości.

Sprawdź, dlaczego warto skorzystać z programu i czy kwalifikujesz się do uzyskania dotacji. Przekonaj się, że z programem Czyste Powietrze nie tylko przyczynisz się do poprawy warunków środowiskowych w Polsce, ale także taniej dokonasz modernizacji swojej nieruchomości. 

Na czym to polega program „Czyste Powietrze”?

Program Czyste Powietrze funkcjonuje od roku 2019 i planowany był na 10 lat. Wnioski mają być przyjmowane do końca 2027 roku. Na jego realizację przeznaczono 103 miliardy złotych. Wspiera finansowo przedsięwzięcia, jakim są wymiana przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła na takie, które wykorzystują nowoczesne paliwa spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie równocześnie prac termomodernizacyjnych w budynkach. Inwestycja taka umożliwia efektywne zarządzanie energią cieplną w domu przez cały rok. Dzięki ociepleniu budynku i wymianie okien można obniżyć roczne koszty ogrzewania nawet o 40%.

Czyste Powietrze proponuje dwie formy wsparcia finansowego: dotację gotówkową oraz dotację przeznaczoną na częściową spłatę kredytu zaciągniętego w celu realizacji termomodernizacji budynku. Taka pomoc finansowa jest dostępna przed rozpoczęciem prac, w trakcie ich trwania lub po ich zakończeniu (w przypadku rozliczenia koszty poniesione muszą jednak sięgać co najmniej 6 miesięcy wstecz od daty złożenia wniosku). Warunkiem koniecznym do uzyskania wsparcia finansowego jest zakończenie prac termomodernizacyjnych nad budynkiem w ciągu 30 miesięcy od daty złożenia wniosku. 

Na co można otrzymać wsparcie finansowe? 

Regulamin programu Czyste Powietrze obejmuje długą listę działań, na które można otrzymać wsparcie finansowe.

Podstawowy poziom dofinansowania obejmuje między innymi: 

 • Przeprowadzenie demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, takiego jak kocioł na paliwo stałe, kocioł na biomasę, piec kaflowy, kominek, piec wolnostojący (koza), trzon kuchenny i piec na węgiel, a następnie zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda lub gruntowej pompy ciepła do ogrzewania, lub ogrzewania i CWU (ciepła woda użytkowa).
 • Realizację demontażu, zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych), mikroinstalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, oraz drzwi/bram garażowych (w tym demontaż).

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie:

 • Bez kompleksowej modernizacji: 35000 zł (41000 zł z mikroinstalacją fotowoltaiczną).
 • Z kompleksową modernizacją: 60000 zł (66000 zł z mikroinstalacją fotowoltaiczną).

Wyższy poziom dofinansowania obejmuje między innymi: 

 • Przeprowadzenie demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, a następnie zakup i montaż innego źródła ciepła lub kotłowni gazowej.
 • Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej (obejmującej kolektory słoneczne, pompy ciepła wyłącznie do ciepłej wody użytkowej), mikroinstalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, oraz drzwi/bram garażowych (z uwzględnieniem procesu demontażu).

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie:

 • Bez kompleksowej modernizacji: 25000 zł (31000 zł z mikroinstalacją fotowoltaiczną).
 • Z kompleksową modernizacją: 50000 zł (56000 zł z mikroinstalacją fotowoltaiczną).

Najwyższy poziom dofinansowania obejmuje ocieplenie przegród budowlanych, zakup i montaż okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także sporządzenie dokumentacji związanej z powyższymi działaniami (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

Maksymalna kwota dotacji wynosi:

 • Bez kompleksowej modernizacji: 13000 zł.
 • Z kompleksową modernizacją: 33000 zł.

Kto może skorzystać z dofinansowania? 

Dotacje są dostępne dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych lokali mieszkalnych w tego typu budynkach, którzy posiadają księgę wieczystą.

Podstawowy poziom dotacji jest dostępny w przypadku, gdy roczny dochód wnioskodawców nie przekracza 135 tysięcy złotych. Podwyższony, kiedy przeciętny dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie jest wyższy niż 2651 zł dla gospodarstw jednoosobowych i 1894 dla gospodarstw wieloosobowych: 1894 zł. Najwyższy poziom, kiedy przeciętny dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie może jest wyższy niż 1526 zł dla gospodarstw jednoosobowych i 1090 zł dla gospodarstw wieloosobowych albo gdy beneficjent ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, co musi być potwierdzone zaświadczeniem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeśli beneficjent prowadzi działalność gospodarczą, roczny przychód z tej działalności nie powinien przekraczać dwudziestokrotności minimalnej pensji.

Gdzie składać dokumenty?

Proces składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze jest dostępny na trzy różne sposoby, jednak we wszystkich przypadkach konieczne jest dostarczenie dokumentów w formie papierowej.

 • Przez portal gov.pl 

Skorzystanie z tej opcji jest możliwe tylko w przypadku, gdy osoba składająca wniosek ma aktywny profil zaufany z uwagi na konieczność weryfikacji tożsamości wnioskującego. Ze względu na poufność danych na portalu konieczne jest samodzielne złożenie dokumentów. Nie jest możliwe udostępnianie profilu zaufanego innym osobom, nawet z udzielonym pełnomocnictwem.

 • Przez Portal Beneficjenta

To internetowa aplikacja dostępna na stronie odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po zarejestrowaniu konta na portalu można wypełnić wniosek elektroniczny i przesłać go za pomocą Portalu Beneficjenta do właściwego WFOŚiGW. Dodatkowo wniosek w wersji papierowej należy dostarczyć do WFOŚiGW. Korzystanie z tej opcji przyspiesza proces rozpatrywania wniosku, a generowany kod kreskowy pozwala na szybkie wprowadzanie danych.

 • Osobiście lub kurierem/pocztą

Jeżeli wnioskodawca nie może skorzystać z powyższych opcji, wniosek i załączniki należy złożyć jedynie w wersji papierowej. Dokumenty można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą (np. kurierem) do właściwego WFOŚiGW (lub jego oddziału/gminy, która zawarła porozumienie o realizacji programu). Aby zachować odpowiednią formę dokumentów, najlepiej wypełnić go, korzystając z aktywnego formularza dostępnego na Portalu Beneficjenta. Umożliwia to automatyczne wypełnienie odpowiednich pól wniosku.