Przyłącza kanalizacyjne i deszczowe oraz zbiorniki bezodpływowe

Podłączenie domu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w większości przypadków jest tańszą alternatywą od własnego ujęcia wody. Klientom zainteresowanym wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego, firma Ciepły Dom w Szczecinie oferuje kompleksowe usługi na wysokim poziomie.

Od inwestorów wykonanie instalacji kanalizacyjnej nie wymaga specjalnego pozwolenie. Konieczne jest jednak zgłoszenie samej instalacji władzom i przedłożenie im stosowanego opisu technicznego, wykonanego przez projektanta w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. Wymagane jest również uzyskanie odbioru przyłączy przez właściwe organy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz dostarczenie koasygnaty, czyli zgody na projekt od rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Kompleksowo przyłączamy domy do kanalizacji zewnętrznej

W odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie na starannie zaprojektowane i wykonane przyłącza kanalizacyjne, oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi. Zapewniamy rzetelną obsługę powierzonych w nasze ręce inwestycji, w oparciu o wiedzę, doświadczenie i znajomość przepisów szeroko rozumianego prawa budowlanego.

Instalacje kanalizacyjne dla klientów w Szczecinie wykonują wykwalifikowani pracownicy naszej firmy Ciepły Dom. Na każdym etapie współpracy jesteśmy do Państwa dyspozycji, służąc fachową radą i wsparciem w doborze optymalnych rozwiązań.

Różnice pomiędzy instalacją kanalizacyjną ogólnospławą i rozdzielą

Instalacja kanalizacyjna służy do odprowadzania ścieków. Jest to bardzo ogólne stwierdzenie, zwłaszcza dopóki nie zdefiniujemy, co to znaczy „ściek”. A ściekami nazywamy nie tylko wodę zanieczyszczoną na skutek jej wykorzystania lecz także wody opadowe i skropliny.

Jeżeli podłączamy dom do systemu kanalizacji zewnętrznej, musimy zwrócić uwagę na to, czy system ten jest ogólnospławny czy rozdzielny. W systemie ogólnospławnym zarówno ścieki opadowe, jak i bytowo-gospodarcze odprowadzane są jedną rurą.

W przypadku rozdzielenia, ścieki bytowo-gospodarcze muszą być odprowadzane jedną rurą, natomiast opadowe drugą. Zaletą systemu rozdzielnego jest możliwość zrzucania ścieków opadowych bezpośrednio do rzek, nie powodując ich zanieczyszczenia. Natomiast w przypadku kanalizacji ogólnospławnej wszystkie ścieki powinna przyjąć oczyszczalnia, co podczas burz i intensywnych opadów zmusza zakłady komunalne do odprowadzania ich nadmiaru bezpośrednio do rzeki, powodując jej zanieczyszczenie.

W zależności od potrzeb instalujemy kanalizację ogólnospławną, w której ścieki bytowo-gospodarcze i opadowe płyną wspólnym kanałem. W kanalizacji rozdzielnej, ścieki bytowo-gospodarcze płyną jedną rurą, a ścieki deszczowe – drugą, która odprowadza je do rzeki.

Realizacje i zdjęcia

Ciepły Dom - Tomasz Sulej
ul. Tenisowa 1/U3
71-073 Szczecin
Tel/fax +48 91 828 2000
Tel. kom. +48 501 007 005
Email: cieplydom@home.pl